PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRAŽSKÉ STUDENTSKÉ SEKCE ČESKÉ ARCHIVNÍ SPOLEČNOSTI

1. Činnost Pražské studentské sekce (PSS ČAS) vychází ze stanov České archivní společnosti schválených 25. března 2010.
2. Nejvyšším orgánem studentské sekce je členská schůze, která se setkává jednou za semestr.
3. Mimo zasedání valné hromady řídí činnost sekce pětičlenný výbor, který je volen valnou hromadou na období jednoho roku; volební právo mají pouze řádní členové sekce. Ze středu výboru je volen předseda, místopředseda a pokladník sekce.
4. Předseda studentské sekce má právo účastnit se jednání výboru České archivní společnosti s hlasem poradním.

Okruhy činnosti PSS ČAS
a) Péče o odkaz archiváře a historika Josefa Matouška a studium archivních materiálů spojených s jeho osobou.
b) Spolupráce s Katedrou PVH a archivnictví na FF UK v Praze, organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akcí.
c) Spolupráce s pražskými archivy, zajišťování studentských praxí a brigád v těchto institucích.
d) Popularizace archivnictví a pomocných věd historických – přednášky, společenské akce apod.
e) Účast na odborných konferencích.
f) Spolupráce s ostatními studentskými sekcemi ČAS.

V Praze, 11. listopadu 2015