Organizační řád Hradecké studentské sekce České archivní společnosti, z. s.

 1. Hradecká studentská sekce České archivní společnosti (dále jen HSS ČAS) je studentskou sekcí České archivní společnosti, z. s. (dále jen ČAS) a řídí se stanovami ČAS (část čtvrtá, čl. XXI).
 2. Programové cíle, složení a působnost HSS ČAS jsou vymezeny stanovami ČAS.
 3. Předseda studentské sekce, popřípadě jím pověřený zástupce z řad členů, má právo účastnit se jednání výboru ČAS s hlasem poradním.
 4. Právo jednat jménem HSS ČAS má předseda, který v konkrétním případě může tímto jednáním pověřit místopředsedu nebo jednatele, případně jiného člena výboru. Ve věcech hospodářských jedná jménem HSS ČAS zpravidla pokladník.
 5. Změny tohoto organizačního řádu mohou být provedeny pouze rozhodnutím valné hromady HSS ČAS. Tento organizační řád nabývá platnosti po schválení valnou hromadou HSS ČAS.

V Hradci Králové dne 23. 3. 2021

 

 

Jednací řád Hradecké studentské sekce České archivní společnosti, z. s.

I. Úvodní ustanovení

1) Jednací řád Hradecké studentské sekce České archivní společnosti (dále jen HSS ČAS) upravuje přípravu, obsah, usnášení a náležitosti jednání valné hromady a výboru HSS ČAS.

 

II. Valná hromada HSS ČAS

 1. Nejvyšším orgánem HSS ČAS je valná hromada (dále jen VH), kterou svolává výbor HSS ČAS podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 2. Zasedání VH svolává výbor HSS ČAS cestou elektronických komunikací nejméně 30 dní před stanoveným termínem konání VH, v mimořádných případech v nejkratším možném termínu.
 3. Výbor HSS ČAS je rovněž povinen svolat VH, pokud o to s uvedením důvodu požádá nejméně třetina členů HSS ČAS, a to do 30 dnů od doručení takového podnětu.
 4. Přípravu VH organizuje výbor HSS ČAS.
 5. Předseda HSS ČAS nebo jím pověřená osoba zajišťuje volbu předsedajícího VH.
 6. VH jedná podle programu, který musí obsahovat minimálně tyto body:
  a) shrnutí činnosti za uplynulý rok,
  b) zpráva o hospodaření sekce za uplynulý rok
  c) volba nového výboru HSS ČAS.
 7. VH je způsobilá usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina členů HSS ČAS.
 8. O průběhu jednání VH je pořízen zápis.

 

III. Výbor HSS ČAS

 1. Členství ve výboru HSS ČAS je nezastupitelné.
 2. Výbor HSS ČAS je složen z 5 řádných členů HSS ČAS zvolených VH.
 3. Výbor HSS ČAS se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 4. Zvolení členové výboru HSS ČAS jsou povinni se sejít na své ustavující schůzi nejpozději do 14 dnů od VH, která je zvolila.
 5. Jednání výboru HSS ČAS řídí předseda, jehož v nepřítomnosti zastupuje místopředseda. V mimořádném případě může jednání výboru HSS ČAS řídit předsedou pověřený člen výboru HSS ČAS.
 6. Jednání výboru HSS ČAS mohou být přítomni i ostatní členové HSS ČAS.
 7. Výbor HSS ČAS je schopen se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina členů.
 8. Usnesení výboru HSS ČAS se přijímají prostou většinou hlasů z přítomných.
 9. O jednání výboru HSS ČAS připravuje jednatel zápis, který rozešle do 10 dnů členům výboru. Do pěti dnů od vzniku zápisu je jednatel HSS ČAS povinen zaslat zápis k rukám předsedy a jednatele ČAS (dle stanov ČAS, část čtvrtá, čl. XXI, bod 12).

 

IV. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád nabývá platnosti schválením VH. O jeho změnách nebo doplňcích rozhoduje VH.

V Hradci Králové dne 23. 3. 2021