STANOVY PRAŽSKÉ STUDENTSKÉ SEKCE ČESKÉ ARCHIVNÍ  SPOLEČNOSTI

I. Základní ustanovení
§1) Pražská studentská sekce České archivní společnosti (dále PSS ČAS) se zakládá za účelem rozvíjení společenské a zájmové aktivity studentů Katedry  pomocných věd historických a archivního studia (dále KPVHAS) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále FF UK) v Praze, dále za účelem spolupráce studentů s KPVHAS a jednotlivými archivními institucemi v Praze. Zaměření sekce i způsob realizace její činnosti
jsou obsaženy v „Programovém prohlášení PSS ČAS“.
§2) PSS ČAS je dobrovolným sdružením vzniklým z iniciativy studentů KPVHAS FF UK v Praze bez vlastní právní subjektivity. Jejím sídlem je Filozofická fakulta Karlovy univerzity, náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. §3) Činnost a organizace PSS ČAS vychází ze stanov České archivní společnosti.
II. Členové sekce
§4) PSS ČAS se skládá z řádných členů a příznivců sekce.
a) Řádným členem sekce může být každý student KPVHAS FF UK nebo jiného příbuzného oboru, případně jakýkoliv jiný student UK, který vyplní členskou přihlášku ČAS a složí pravidelný roční členský příspěvek ČAS.
b) Řádný člen má právo účastnit se akcí pořádaných PSS ČAS a podílet se na jejich realizování, požívat všech výhod, které mu vyplývají z členství v ČAS, účastnit se zasedání valné hromady s právem hlasovat o přijetí jejích usnesení a volit členy výboru PSS ČAS nebo do něj sám kandidovat.
c) Za příznivce je pokládán každý, kdo se z jakéhokoliv důvodu nemůže stát řádným členem sekce, avšak má zájem podílet se na činnosti PSS ČAS (účastnit se akcí sekce nebo je sám organizovat). Příznivec neodvádí pravidelné členské příspěvky, nepožívá žádnou z výhod členství v ČAS a na valné hromadě PSS ČAS mu nepřísluší hlasovací ani volební právo.
d) Akce organizované PSS ČAS jsou až na výjimky veřejné a otevřené i zájemcům vně sekce. PSS ČAS si v případě nutnosti vyhrazuje právo početně omezit kapacitu účastníků akce, přičemž členové, resp. příznivci sekce mají při registraci na akci vždy přednost před ostatními zájemci. Tito jsou pak zapsáni na čekací listinu jako náhradníci.
§5) Členství v PSS ČAS zaniká:
a) dobrovolným vystoupením ze sekce, které člen ohlásí výboru PSS ČAS.
b) nezaplacením členského příspěvku ČAS.
c) usnesením valné hromady v případě jednání vážně poškozujícího cíle a fungování  PSS ČAS.
§6) Členské poplatky.
a) Roční členský příspěvek ČAS činí 150 Kč.

III. Statutární orgány PSS ČAS
§7) Orgány sekce jsou členská schůze, výbor studenské sekce a předseda studentské sekce.
§8) Nejvyšším orgánem sekce je členská schůze, která:
a) je veřejná.
b) se schází pravidelně jednou za semestr, a to v podzimním a jarním termínu.
c) se schází mimořádně, rozhodne-li o tom výbor sekce nebo o to požádá polovina všech členů sekce. V takovém případě je výbor sekce povinen svolat mimořádnou schůzi do 14 dnů od podání žádosti.
d) volí z řádných členů sekce výbor studentské sekce. Volební právo mají pouze řádní členové sekce.
e) schvaluje změny stanov studentské sekce.
f) rozhoduje o koncepci činnosti studenstké sekce.
g) v souladu se stanovami ČAS stanoví zásady činnosti studentské sekce.
h) rozhoduje o odvolání orgánů studentské sekce, a to na návrh nejméně nadpoloviční většiny členů výboru studentské sekce nebo nadpoloviční většiny členů studentské sekce.
i) schvaluje roční plán činnosti.
j) schvaluje pravidla nakládání s dotací ČAS.
k) schvaluje zprávu o vyúčtování dotace ČAS.
§9) Valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných řádných členů. K přijetí  usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných řádných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy PSS ČAS nebo jím určeného zástupce.
§10) Výbor je tvořen pěti členy, kteří ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka sekce.
§11) Výbor se schází dle potřeby, je svoláván předsedou, který též určuje termín zasedání.
O mimořádné zasedání výboru může požádat kterýkoliv jeho člen.
§12) Výbor je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy PSS ČAS.
§13) Výbor PSS ČAS:
a) připravuje řádnou, případně mimořádnou valnou hromadu PSS ČAS a sestavuje
pro ni potřebné dokumenty a podklady, dále sestavuje programové prohlášení sekce a její výroční zprávu.
b) rozhoduje o všech záležitostech týkajících se PSS ČAS, které nespadají do pravomoci valné hromady.
c) stará se o zařizování kulturních, společenských, vzdělávacích a dalších akcí, které jsou náplní činnosti sekce.
d) zprostředkovává kontakt a spolupráci s KPVHAS FF UK v Praze a pražskými archivy.
e) Informuje výbor ČAS o své činnosti. Za tímto účelem je povinen zasílat zápisy z jednání orgánů studentské sekce k rukám předsedy výboru ČAS, a to do pěti pracovních dnů po jejich vzniku.
§14) Výbor PSS ČAS je volen na období jednoho akademického roku, a to vždy na zasedání valné hromady PSS ČAS konané v jarním termínu. Členové výboru mohou být do fuknce zvoleni opakovaně.
§15) Složení mandátu ohlašuje odstupující člen výboru na mimořádné schůzi výboru, kde se určí náhradník v oblasti jeho agendy. Klesne-li počet členů výboru na dobu delší než jeden měsíc na méně než 3 členy, konají se mimořádné volby dle čl. I, §2, odst. a) Volebního řádu.
§16) Předseda PSS ČAS má právo jednat jménem výboru i celé sekce a reprezentovat sekci navenek. V konkrétním případě může tímto jednáním pověřit místopředsedu, případně jiného člena výboru PSS ČAS.

IV. Závěrečná ustanovení
§17) Pro ostatní činnost PSS ČAS, která není výslovně zmiňovnána v tomto
dokumentu, platí příslušná ustanovení Stanov, Organizačního řádu a Jednacího řádu ČAS v platném znění.
§18) Aktualizované Stanovy PSS ČAS nabývají platnosti schválením členskou schůzí sekce dne 11. listopadu 2015. Změny stanov mohou být provedeny pouze rozhodnutím valné hromady.

Praha, 11. listopadu 2015
Eliška Vávrová, předsedkyně PSS ČAS